Regulamin

Regulamin zamieszczania ogłoszeń
w serwisie portalu portalkontakt.pl§ 1


Postanowienia ogólne

 1. Serwis portalkontakt.pl przeznaczony jest do prezentacji ogłoszeń osób fizycznych i prawnych.
 2. Zabrania się zamieszczania w serwisie portalkontakt.pl treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie spełnić wymagania techniczne w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług świadczonych przez Administratora, w postaci odpowiedniego sprzętu komputerowego, oprogramowania, połączenia z siecią Internet, przeglądarki internetowej itd.
 4. Informacje dotyczące szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone są szczegółowo z zakładce "polityka prywatności".
 5. Administratorem serwisu ogłoszeniowego pod nazwą portalkontakt.pl jest "Kontakt Sp. z o.o." z siedzibą przy ul. Bolesława Śmiałego 4, 70-350 Szczecin. Adres poczty elektronicznej: admin@portalkontakt.pl (dalej: Administrator)
 6. Ogłoszenia dodane zgodnie z niniejszym regulaminem są automatycznie prezentowane w serwisie portalkontakt.pl, prowadzonym przez administratora.
 7. Operatorem płatności jest firma Transferuj.pl.


§ 2
 

Zasady i warunki dodawania ogłoszeń

 1. Zamieszczanie ogłoszeń jest dostępne dla wszystkich użytkowników, zarówno zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych (dalej: użytkownik zarejestrowany lub użytkownik). Rejestracja nowego konta odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie serwisu portalkontakt.plUtworzenie nowego konta jest bezpłatne.
 2. Użytkownicy zarejestrowani posiadają możliwość edycji oraz usuwania ogłoszeń w trakcie ich trwania.
 3. Serwis portalkontakt.pl udostępnia możliwość rejestracji konta poprzez konto facebook, wymagana jest zgoda na udostępnienie adresu e-mail dla aplikacji serwisu.
 4. Ogłoszeniodawca, z chwilą zamieszczenia ogłoszenia w serwisie portalkontakt.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych danych osobowych wyłącznie dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z serwisu. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mu prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Użytkownik przyjmuje nadto do wiadomości, że niepodanie wymaganych danych, podanie niepełnych danych lub wprowadzanie w błąd w tym zakresie uniemożliwia realizację usługi.
 5. Opłata za dodanie ogłoszenia do systemu, w tym opłata za jego zamieszczenie, wynosi 7 PLN. Uiszczenie opłaty odbywa się poprzez szybkie płatności przelewem. Serwis płatności obsługuje Transferuj.pl.
 6. Wyróżnienie ogłoszenia podlega dodatkowej opłacie odpowiednio:
  1. 12 PLN za wyróżnienie PREMIUM
  2. 20 PLN za wyróżnienie PREMIUM PLUS
  Czas prezentacji ogłoszeń uprzywilejowanych jest taki sam jak ogłoszeń zwykłych.
 7. Kolejność prezentacji ogłoszeń: Ogłoszenia PREMIUM oraz PREMIUM PLUS są zawsze prezentowane nad ogłoszeniami zwykłymi. Ogłoszenia zwykłe są prezentowane za ogłoszeniami uprzywilejowanymi. Wszystkie ogłoszenia są prezentowane chronologicznie.
 8. Użytkownik posiadający wykupione ogłoszenie PREMIUM lub PREMIUM PLUS uprawniony jest również do wykupienia specjalnych jednostek płatności (tzw. punktów), które służą do podbijania miejsca ogłoszenia na liście ogłoszeń. Zakup punktów odbywa się poprzez dokonanie przelewu za pośrednictwem serwisu transferuj.pl, gdzie cena za punkty wynosi odpowiednio 3 i 5 PLN.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zakupione punkty nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach.
 10. Ogłoszenia dodane zgodnie z niniejszym regulaminem są automatycznie prezentowane w serwisie portalkontakt.pl, prowadzonym przez administratora.

§ 3
 

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii, ogłoszeń i apeli zamieszczanych przez osoby korzystające z serwisu, w tym użytkowników oraz użytkowników niezarejestrowanych. Informacja jest udostępniana publicznie za zgodą autorów.
  Przez firmę rozumie się zarówno osobę prawną jak osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
  1. Administrator może zwrócić się do Użytkownika o przedstawienie dokumentów potwierdzających dane firmy w celu ich weryfikacji.
  2. Administrator uprawniony jest do czasowego zawieszenia ekspozycji ogłoszenia albo ogłoszeń lub do czasowego zawieszenia konta Użytkownika lub Użytkownika niezarejestrowanego, w przypadku wezwania do przedstawienia dokumentów potwierdzających dane firmy w celu ich weryfikacji, wyznaczając mu w tym celu stosowny termin. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu Administrator uprawniony jest do usunięcia ogłoszeń pochodzących od takiego Użytkownika bez obowiązku zwrotu kosztu ich zamieszczenia oraz do usunięcia konta takiego Użytkownika. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów, ogłoszenie lub ogłoszenia zostają przywrócone, zaś czas ich ekspozycji ulega wydłużeniu o okres równy czasowemu zawieszeniu.
  3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Użytkownicy korzystające z serwisu ogłoszeniowego uprawnieni są do zgłaszania nadużyć odnośnie opublikowanych ogłoszeń.
  4. Administrator jest uprawniony do czasowego zawieszenia ekspozycji ogłoszenia, odnośnie którego otrzymał zgłoszenia nadużycia, w szczególności świadczące o niezgodności treści tego ogłoszenia z faktyczną ofertą Użytkownika lub pominięciu w treści tego ogłoszenia istotnych elementów oferty. W przypadku takim Administrator wezwie Użytkownika, który zamieścił przedmiotowe ogłoszenie, do przedstawienia wyjaśnień. Jeśli zarzuty formułowane w zgłoszeniu nadużycia okażą się nieprawdziwe, okres ekspozycji danego ogłoszenia ulega przedłużeniu o okres czasowego zawieszenia. Jeśli natomiast Administrator wykaże w sposób niebudzący wątpliwości niezgodność treści zamieszczonego ogłoszenia z faktyczną ofertą Użytkownika lub pominięcie przez niego w treści ogłoszenia istotnych elementów oferty, ogłoszenie zostanie usunięte; ust. 15 stosuje się.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń zawierających:
  1. sformułowania wulgarne i obraźliwe,
  2. treści łamiące prawo lub zachęcających do łamania prawa,
  3. treści naruszające zasady współżycia społecznego,
  4. treści towarzyskich i/lub erotycznych (obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz umieszczania ogłoszeń usług erotycznych, w tym w szczególności agencji towarzyskich),
  5. oferty pracy w charakterze: modelki, tancerki lub statystki, gdy w treści tego ogłoszenia nie znajdują się informacje pozwalające zidentyfikować dany podmiot, tj.: pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie i adres siedziby;
  6. informację o możliwości wysłania wiadomości e-mail w celu uzyskania dalszych informacji w tym w systemie MLM lub podobnym (użytkownik oraz użytkownik niezarejestrowany nie może rozpowszechniać oraz publikować spamu, tzw. „łańcuszków internetowych” ani piramid),
  7. oferty pracy bez określenia podstawowych informacji dotyczących jej charakteru,
  8. treść w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem lub użyczenie pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne,
  9. reklamy serwisów konkurencyjnych wobec Administratora,
  10. strony internetowe, sklepy internetowe, blogi lub takich które zawierają w swojej treści linki do innych stron z aukcjami lub ogłoszeń zamieszczonych na innych stronach internetowych,
  11. reklamę komercyjnej firmy; za reklamę uznaje się promowanie firmy (jednostki) jako całości ; nie zabrania się dodawania ogłoszenia promującego jeden produkt bądź usługę firmy (jednostki),
  12. treści dotyczące prac doktorskich, magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu oraz usług związanych z tworzeniem takich prac,
  13. zbyt mało treści oraz za mało szczegółów - nie przedstawiają jasnej i pełnej informacji czego dotyczy ogłoszenie,
  14. niestosowne zdjęcie/obrazek,
  15. sporządzonych lub zamieszczonych z uchybieniem zasad przewidzianych niniejszym regulaminem.
 3. Nagłówki ogłoszeń powinny być związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. W tytule ogłoszenia nie może wystąpić adres www, e-mail, numer telefonu – tytuł ogłoszenia powinien zawierać informację związaną z treścią ogłoszenia.
 4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie treści tworzonych przez inne osoby bez ich wyraźnej zgody.
 5. Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego przedmiotu/towaru/usługi.
 6. Ogłoszenie dotyczące nieruchomości zamieszczone w serwisie portalkontakt.pl nie może dotyczyć więcej niż jednej nieruchomości. Dotyczy to również ogłoszeń, których przedmiotem jest oferta kupna lub pośrednictwa w sprzedaży.
 7. Ogłoszenie dotyczące motoryzacji nie może dotyczyć więcej niż jednego pojazdu. Dotyczy to również ogłoszeń, których przedmiotem jest oferta kupna lub pośrednictwa w sprzedaży.
 8. Ogłoszenia dotyczące pracy nie mogą dotyczyć więcej niż jednego stanowiska pracy. Dotyczy to również ogłoszeń, których oferta dotyczy pośrednictwa pracy. Ogłoszenie o pracy powinny jednoznacznie określać charakter pracy.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń nie spełniających wymagań przewidzianych niniejszym regulaminem.
 10. Administrator zastrzega sobie również prawo do usuwania ogłoszenia z powodów innych niż wynikające z niniejszego regulaminu, w tym bez podawania przyczyny. W przypadku usunięcia ogłoszenia z powodów innych niż wynikające z niniejszego regulaminu, Administrator nawiąże kontakt z Użytkownikiem celem wyjaśnienia powodów usunięcia ogłoszenia.
 11. W przypadku usunięcia ogłoszenia niezgodnego z niniejszym regulaminem, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów jego zamieszczenia.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia albo odmowy opublikowania jakiegokolwiek ogłoszenia pochodzącego od osoby, która wcześniej naruszyła niniejszy regulamin. Dotyczy to również sytuacji, w których osoba, która wcześniej naruszyła niniejszy regulamin, dodaje ogłoszenie za pośrednictwem nowo utworzonego konta.
 13. Zabronione jest zakładanie wielu kont dla jednego użytkowanika bez zgody Administratora.
 14. Administrator nie odpowiada za treść i formę ogłoszeń. Osoba zamieszczająca ogłoszenie ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności godzi się niniejszym na ujawnienie jej danych przez portalkontakt.pl uprawnionym organom państwa, którego jurysdykcji podlega Poszkodowany.
 15. Zdjęcia lub grafiki załączane do ogłoszeń nie mogą zawierać znaków towarowych serwisów prowadzących działalność konkurencyjną wobec działalności Administratora. Zdjęcia lub grafiki zawierające znaki towarowe serwisów prowadzących działalność konkurencyjną wobec działalności Administratora będą usuwane z ogłoszenia.
  
§ 4


Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących
  1. niewykonania przez Administratora usługi w świetle niniejszego regulaminu lub
  2. nieterminowego lub nierzetelnego wykonania przez Administratora usługi w świetle niniejszego regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@portalkontakt.pl
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji odpowiedzialność Administratora ograniczona jest do kosztów poniesionych przez Użytkownika na zamieszczenie i/lub uprzywilejowanie ogłoszenia, będącego przedmiotem reklamacji.§ 5


Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia, z tym, że do ogłoszeń zamieszczonych przed zmianą regulaminu stosuje się postanowienia obowiązujące uprzednio.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2015r.regulamin opublikowany dnia 1.04.2015r.

Polecane

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama